Yhdistyksen säännöt

Säännöt

1 § 
Yhdistyksen nimi on Keravan Seudun Sukututkijat ry ja sen kotipaikka on Kerava. 
2 § 
Yhdistys on yleishyödyllinen, voittoa tuottamaton yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sukututkimustoimintaa keskisellä Uudellamaalla. Tähän päämäärään yhdistys pyrkii: 
1. ylläpitämällä yhteyksiä muihin vastaaviin yhdistyksiin ja järjestöihin 
2. järjestämällä sukututkimusta käsitteleviä luentoja, sekä keskustelu- ja neuvontatilaisuuksia 
3. hankkimalla ja kartoittamalla sukututkimustoimintaa helpottavaa aineistoa 
4. tekemällä sukututkimustoimintaa tunnetuksi. 
Yhdistyksellä on oikeus em. tarkoituksen toteuttamiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä oikeus omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta. 

Yhdistyksen jäsenet 
3 § 
Yhdistykseen voi jäseneksi liittyä jokainen sukututkimustoiminnasta kiinnostunut henkilö ilmoittamalla siitä yhdistyksen hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on siitä kirjallisesti ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoitettava erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 
Yhteisöjäseneksi tai kannattajajäseneksi voi liittyä hallituksen hyväksymä oikeustoimikelpoinen yhteisö tai säätiö, joka on kiinnostunut edistämään yhdistyksen tarkoitusta. Yhteisö- tai kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. 
4 § 
Jäsenen, joka kaksi vuotta peräkkäin on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta, tai muuten vahingoittaa yhdistyksen tarkoitusta, hallitus erottaa yhdistyksestä. 
5 § 
Yhdistyksen syyskokous päättää perittävän jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruuden. 

Yhdistyksen hallinto ja talous 
6 § 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja, neljä varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Puheenjohtaja valitaan aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä on kunakin vuonna erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus arvotaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat virkailijat, jotka voivat olla myös hallituksen ulkopuolelta. 
7 § 
Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan, varapuheenjohtajan kutsusta, tai jos vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä haluaa. 
Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide. 
8 § 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. 
9 § 
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viikon kuluessa tilien vastaanottamisesta. 

Yhdistyksen kokoukset 
10§ 
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle kaksi viikkoa ennen kokousta yhdistyksen julkaisemassa lehdessä julkaistulla ilmoituksella tai jäsenille toimitetulla sähköpostilla. 
11 § 
Yhdistyksen syyskokouksessa, joka pidetään loka-marraskuussa 
l. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 
2. Todetaan kokouksen osanottajat ja laillisuus. 
3. Vahvistetaan työjärjestys. 
4. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus, sekä tulo- ja menoarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi. 
5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet siten kuinka 6 §:ssä tarkemmin määrätään, sekä kaksi toiminnantarkastajaa ja näiden varamiehet. 
6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Yhdistyksen kevätkokouksessa, joka pidetään helmi – maaliskuussa 
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 
2. Todetaan kokouksen osanottajat ja laillisuus. 
3. Vahvistetaan työjärjestys. 
4. Esitetään vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto. 
5. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle, sekä muille tili- ja vastuuvelvollisille. 
6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
Jos yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, tulee hänen jättää sitä koskeva esitys kirjallisesti hallitukselle vähintään 30 päivää ennen kokousta. 
12 § 
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä yhtäläinen äänioikeus. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta. Äänestyksessä päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä määräenemmistöä edellytetä. Mikäli äänet menevät tasan se mielipide voittaa, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Päätös kiinteistön ostamisesta, myymisestä tai kiinnittämisestä voidaan tehdä vain jos siitä nimenomaan kokouskutsussa on ilmoitettu. Tämän päätöksen tekoon tarvitaan 2/3 äänten enemmistö, äänestyksessä annetuista äänistä.

 

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
13 § 
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, jolloin ehdotusten kummassakin kokouksessa on saavutettava 3/4 äänten enemmistön annetuista äänistä käydäkseen kokouksen päätöksestä. 
14 § 
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla sukututkimustoimintaa edistäviin tarkoituksiin. 

15 § 
Mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä, yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

(PRH Yhdistysrekisterin hyväksymät säännöt – kopioitu 18.3.19)